Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych przez Subinet Sp. z o.o. za pośrednictwem subinet.pl.
 2. Subinet Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością z adresem siedziby ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, Polska; podlegająca prawu Unii Europejskiej i Polski. Spółka widnieje w krajowym rejestrze sądowym pod numerem KRS 0000528824 w wyniku rejestracji przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 5252599039 oraz numer identyfikacyjny REGON 147496151.
 3. Subinet.pl stanowią elektroniczną platformę do składania ofert, negocjacji warunków i zawierania umów z Subinet Sp. z o.o. oraz w celu zarządzania zakontraktowanymi usługami.
 4. Subinet Sp. z o.o. może zmienić warunki świadczenia usług w dowolnym czasie pod warunkiem, że zmiany nie obejmą trwających umów. Subinet Sp. z o.o. może zmienić warunki świadczenia usług dla umów trwających pod warunkiem wyrażenia przez strony zgody na zmienione zapisy.

2. Rejestracja

 1. Rejestracja jest procesem mającym na celu założenie konta użytkownika. Konto użytkownika jest niezbędne do składania zapytań i zarządzania zakontraktowanymi usługami.
 2. Podczas rejestracji użytkownik podaje ważny adres poczty elektronicznej, numer PESEL, informacje rozliczeniowe, które będą przetwarzane w zakresie dozwolonym przez prawo Polski i Unii Europejskiej w celu właściwego dostarczania zamówionych usług. Umowy mogą rozszerzyć zakres przetwarzania danych osobowych pod warunkiem, że takowe rozszerzenie zostanie bezpośrednio wyartykułowane i zatwierdzone.
 3. Dostęp do konta użytkownika możliwy jest po podaniu wybranych przez niego nazwy użytkownika i hasła.
 4. Użytkownik może usunąć konto w każdym czasie pod warunkiem braku trwających umów. Usunięcie konta jest możliwe przez zgłoszenie zrealizowane przez formularz kontaktowy lub przez użycie odpowiedniej funkcji będąc zalogowanym do panelu. Usunięcie konta jest równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych przez Subinet Sp. z o.o.

3. Zawarcie umowy

 1. Standardowe zapytania ofertowe prezentowane są na stronie subinet.pl. Szczegółowe warunki świadczenia usług zostają ustalone przez dokonywanie wyborów wyświetlonych opcji usług lub w wyniku indywidualnych uzgodnień realizowanych innymi środkami prozumiewania się.
 2. Użytkownik może uzgodnić okres testowy upływający od chwili udostępnienia usługi.
 3. Użytkownik za pośrednictwem subinet.pl może wysłać zapytanie do Subinet Sp. z o.o. W ciągu 24 godzin roboczych firma udziela odpowiedzi akceptując zadane warunki lub odmawiając. W przypadku akceptacji wysyłana jest finalna postać umowy wraz z danymi rozliczeniowymi w celu akceptacji przez drugą stronę.
 4. Umowa zostaje zawarta i staje się wiążąca z chwilą zaksięgowania na koncie rozliczeniowym kwoty wg ustaleń.
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. Składając zamówienie, użtkownik będący osobą fizyczną niewykorzystującą usługi w celu prowadzenia działalności gospodarczej oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług hostingowych przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Tym samym nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy na warunkach określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. Odnowienie umowy następuje wówczas, gdy przed wygaśnięciem umowy zostaje zaksięgowana wpłata za okres następujący po zakontraktowanym w tej umowie okresie. O wygaśnięciu umów jak i o zaksięgowaniu wpłat użytkownik może zostać poinformowany przez e-mail.

4. Odpowiedzialność

 1. Subinet Sp. z o.o. powinna dochować należytej staranności dla zapewnienia prawidłowego działania usług.
 2. Subinet Sp. z o.o. może zaprzestać świadczenia usługi wówczas, gdy usługa jest wykorzystywana do działań niezgodnych z prawem lub użytkownik utracił kontrolę nad działaniem usługi.
 3. Użytkownik nie dysponuje dostępem fizycznym do maszyn realizujących usługi.
 4. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego ssubinet.pl lub na nr telefonu wskazany na stronie subinet.pl.
 5. Użytkownikowi przysługuje zwrot opłaty abonamentowej za okres, kiedy usługa nie była świadczona z winy dostawcy.

5. Wypowiedzenia

 1. Przed udostępnieniem usługi użytkownik może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z prawem do zwrotu całej ceny.
 2. W okresie testowym użytkownik może rowiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym przy zwrocie całej ceny.
 3. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 30 dni. Jeśli wypowiedzenie wystąpiło ze strony Subinet jako skutek zmiany regulaminu, użytkownikowi przysługuje zwrot opłaty abonamentowej w wysokości proporcjonalnej do okresu, przez który usługa nie będzie świadczona. Opłata instalacyjna nie podlega zwrotowi.

Masz więcej pytań na temat naszych rozwiązań?

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na każde Twoje pytanie w ciągu 24h.

W związku z wprowadzeniem regulacji europejskich odnośnie ochrony danych osobowych (RODO), informujemy Cię o naszej nowej polityce prywatności, w której zawarte są informacje jak przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie środki bezpieczeństwa stosujemy w celu świadczenia usługi Subinet.

Ponieważ przetwarzanie informacji o Twojej przeglądarce jest niezbędne do świadczenia usługi Subinet, prosimy o akceptację polityki prywatności, abyś mógł kontynuować korzystanie z serwisu.

Zawsze możesz wycofać wyrażoną wcześniej zgodę w zakładce Polityka prywatności